Regulamin sklepu

REGULAMIN

ZASADY OGÓLNE

Niniejszy regulamin ma zastosowanie do sprzedaży biletów w systemie Shows Entertainment , z zastrzeżeniem regulaminów organizatorów, poszczególnych wydarzeń artystycznych (w tym spektakli, koncertów oraz innych wydarzeń) bądź bezpośrednich sprzedawców mogą nakładać na nabywców dodatkowe obowiązki niewymienione w niniejszym regulaminie. Klient najpóźniej w chwili wyrażenia woli związania się z Shows Entertainment umową na odległość ma możliwość zapoznania się i akceptacji niniejszego regulaminu oraz jest informowany o przysługujących mu prawach i obowiązkach.

Sprzedaż biletów w na Stronie ShowsEntertainment jest prowadzona przez:

Shows Entertainment

adres Ul. Bulwary Marszałka Piłsudskiego 10, 87-800 Włocławek

NIP: 8883056841

Adresy poczty elektronicznej: info@showsentertainment.pl

Zamówienia grupowe: (ten z home)

Osoby poruszające się na wózku inwalidzkim: info@showsentertainment.pl

Telefon : 506424624

WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW I DOKONYWANIA ZAKUPÓW

Bilety są sprzedawane na showentertainment.pl

Bilety zakupione uważa się za sprzedane w momencie ich opłacenia. 

Zamawiając Bilety oraz dokonując za nie płatności Klient zobowiązany jest do zachowania należytej staranności. Wprowadzenie nieprawidłowych danych np. kwoty przelewu, danych, płatnika uniemożliwiające identyfikację Klienta może skutkować odmową zaksięgowania wpłaty oraz odrzuceniem transakcji.

 

2.1. Zakup biletów w serwisie internetowym showsentertainment

Po dokonaniu wyboru wydarzenia z oferty serwisu showsentertainment, wyboru kategorii oraz rodzaju biletów oraz miejsca , w której odbywa się wybrane wydarzenie (w przypadku wydarzeń, dla których dostępne są miejsca numerowane) należy wypełnić formularz z danymi osobowymi oraz wybrać metodę płatności .

W przypadku wyboru płatności zwykłym przelewem Klient klikając pole zakup i płacę /, wyraża wolę związania się umową na odległość i dokonuje rezerwacji biletu na wybrane wydarzenie. Naciśnięcie przycisku " zakup i płacę ", oznacza zamówienie z obowiązkiem zapłaty i stanowi potwierdzenie zakupu w serwisie

www.showsentertainment.pl

. Następnie na podany przez Klienta w procesie rezerwacji adres e-mail zostaje wysłane wstępne potwierdzenie rezerwacji biletów. Po realizacji przelewu zgodnie z instrukcją, która znajduje się w we wstępnym potwierdzeniu rezerwacji oraz zaksięgowaniu środków na rachunku showsentertainment Klient otrzymuje wiadomość e-mail z podziękowaniem za dokonanie płatności i potwierdzeniem zarejestrowania płatności w systemie

ITicked– bilet elektroniczny wysyłany w wiadomości e-mail w postaci linku lub załącznika. Bilet taki należy wydrukować.

W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem  PayU Klient klikając pole „Potwierdzam zakup i, wyraża zgodę na związania się umową na odległość i dokonuje rezerwacji biletu na wybrane przez siebie wydarzenie. Naciśnięcie przycisku zakup i płacę oznacza zamówienie z obowiązkiem zapłaty i stanowi potwierdzenie zakupu w serwisie www.showsentertainment.pl Następnie Klient zostaje przekierowany na stronę PayU  Po otrzymaniu przez Shows Entertainment od PayU. informacji o realizacji płatności przez Klienta na podany przez Klienta w procesie rezerwacji adres e-mail zostaje wysłane potwierdzenie. Klient otrzymuje potwierdzenie rezerwacji biletów oraz– bilet elektroniczny wysyłany w wiadomości e-mail w postaci linku lub załącznika. Bilet taki należy wydrukować na drukarce.

Rezerwacja jest zobowiązująca dla serwisu Shows Entertainment oraz Organizatora wydarzenia artystycznego dopiero po wysłaniu na adres e-mail podany przez Klienta w procesie rezerwacji potwierdzenia zarejestrowania płatności.

W przypadku opłaty za bilet przelewem bankowym, wysłanie do Klienta mailowego potwierdzenia zarejestrowania płatności w systemie Shows Entertainment następuje po zaksiegowaniu opłaty za Bilet .

W razie wątpliwości co do poprawności przebiegu rezerwacji należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta pod adresem: info@showsentertainment.pl

 

Zakazane jest używanie botów lub innych zautomatyzowanych narzędzi teleinformatycznych umożliwiających zakup Biletów bez ingerencji Klienta. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania  Biletów zakupionych z użyciem niedozwolonych narzędzi.

BILETY

3.1. Zasady ogólne

Bilet stanowi dokument uprawniający zawarcie umowy  do uczestnictwa w wydarzeniu na jakie został wystawiony. Zakup biletu oznacza akceptację regulaminów dotyczących uczestnictwa w imprezie . Pojedynczy bilet uprawnia do wejścia jedną osobę. W zależności od rodzaju wydarzenia Bilet może być imienny lub na okaziciela. Bilet imienny uprawnia do wejścia jedynie osobę, której imię i nazwisko zostało wskazane przy zawarciu umowy. Bilet podlega jednorazowej weryfikacji w momencie wejścia na wydarzenie – nie ma możliwości ponownego wykorzystania biletu. Bilet nie może być kserowany, skanowany lub kopiowany w jakikolwiek inny sposób – w przypadku wykrycia takie postępowania, bilet traci swoją ważność.

Klient powinien dbać o bilet oraz strzec danych zawartych na nim. Shows Entertainment  nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub skradzione Bilety.

Duplikaty biletów wystawiane są wyłącznie w sytuacji, gdy Organizator wydarzenia przewiduje taką możliwość. Wydawanie duplikatów może wiązać się z koniecznością zapłaty opłaty administracyjnej w wysokości 15 zł .

Klient ma prawo weryfikowania zgodności biletu z treścią złożonego przez niego zamówienia. W przypadku, gdy treść biletu jest niezgodna z zamówieniem Klient obowiązany jest zgłosić do Shows Entertainment, gdyż błędy w treści biletów mogą skutkować odmową wstępu na w wydarzenie.

Zniszczenie Biletu może spowodować brak możliwości weryfikacji kodu a w konsekwencji odmówienie wstępu na wydarzenie.

Bilet uprawnia do uczestniczenia w wydarzeniu w miejscu wskazanym. Shows Entertiment oraz Organizator w uzasadnionych przypadkach, w szczególności z przyczyn technicznych lub produkcyjnych, są uprawnieni do zmiany pierwotnie zamówionych miejsc na inne zarówno przed, jak i w trakcie wydarzenia. Shows Entertiment zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń ilościowych przy zakupie biletów na określone wydarzenia przez jedną osobę. Liczba ta jest określona na pierwszej stronie dokumentu zakupu i jest weryfikowania przy każdej transakcji. Polityka ta ma na celu wyeliminowanie nieuczciwych praktyk w zakresie zakupów biletów. Ograniczenie dotyczące maksymalnej liczby biletów może przypadać na osobę, lub na kartę płatniczą. Powyższe zastrzeżenie nie może być obchodzone poprzez zakładanie dodatkowych kont przez tego samego Klienta. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania Biletów zakupionych powyżej tego limitu. Bilety mogą być sprzedawane z określonymi zastrzeżeniami dotyczącymi wstępu lub wykorzystania, takimi jak dotyczące ograniczonego, przesłoniętego lub bocznego widoku lub minimalnego wieku uprawniającego do wstępu. Wszelkie tego typu zastrzeżenia będą zamieszczone na naszej stronie internetowej lub zostaniecie Państwo o nich powiadomieni w inny sposób przed lub w momencie dokonywania rezerwacji Biletów.

Nabywanie w celu odprzedaży z zyskiem biletów wstępu na wydarzenia artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo ich sprzedaż z zyskiem jest niezgodne z prawem i stanowi wykroczenie z art. 133 Kodeksu Wykroczeń. Ponadto, Organizatorzy mogą zabronić odsprzedaży lub przekazania Biletów na poszczególne wydarzenia.

 

Decyzje w zakresie odwołania wydarzenia, zwrotów pieniędzy z tytułu odwołania wydarzenia, w zakresie zamiany biletu, odmowy wstępu na wydarzenie, nakazania opuszczenia wydarzenia, w zakresie zmiany programu wydarzenia, miejsca posiadaczowi biletu podejmuje Organizator na zasadach określonych w regulaminach dotyczących wydarzenia. Shows Entertiment  jako pośrednik w sprzedaży biletu nie ponosi odpowiedzialności wobec posiadacza biletu za decyzje Organizatora wskazane powyżej, wynikające z regulaminu dotyczącego wydarzenia.

3.2. Ceny

W zależności od wydarzenia w ramach systemu sprzedaży Shows Entertiment dostępne są bilety w różnych kategoriach cenowych. O cenach biletów na wydarzenie decyduje Organizator. Shows Entertiment jedynie pośredniczy w ich sprzedaży. Organizator decyduje o przynależności konkretnych miejsc do danej kategorii cenowej.

  

W trakcie trwania sprzedaży biletów w ramach systemu sprzedaży Shows Entertiment pula biletów może być zwiększana (mogą być dodawane kolejne bilety do sprzedaży) lub zmniejszana.

Shows Entertiment podczas sprzedaży pobiera oplate za korzystanie z zewnętrznych portali płatniczych, opłaty są wliczone w cenę biletu.

3.4. Bilety dla osób niepełnosprawnych

W ofercie Shows Entertiment znajdują się również bilety dla osób niepełnosprawnych. Miejsca dla osób niepełnosprawnych wyznacza Organizator. Takie bilety można kupić kontaktując się poprzez mail: info@showsentertainment.pl.

4.2. ITicked

Bilet w formie elektronicznej umożliwiającej jego wydrukowanie przez rezerwującego we własnym zakresie. Do wydruku biletów domowych należy używać białego papieru w formacie A4 tak, aby wydrukowane kody były dobrze widoczne. Pojedynczy bilet ITicked  uprawnia do wejścia na dotyczące go wydarzenie jedną osobę. Shows Entertiment nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieuprawnionego powielenia raz otrzymanego biletu ITicked przez rezerwującego lub osoby trzecie, którym rezerwujący udostępnił dane otrzymanego biletu ITicked (w tym wydruku lub kopii elektronicznej). Shows Entertimnent nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta, w trakcie wykonywania rezerwacji, błędnego adresu e-mail, oraz danych niezbędnych do zawarcia uwmoy. Klient który

SPOSÓB PŁATNOŚCI

5.1. Zasady ogólne

Strona Shows Entertainment korzysta z platformy płatniczej PayU, Szczególowych informacji metod płatności uzyska Państwo na stronie https://www.payu.pl

KONTAKT

Mailowo: info@showsentertainment.pl

Dział Obsługi Klienta jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 15.00 W szczególnych przypadkach godziny pracy Działu Obsługi Klienta mogą ulec zmianie.

WSTĘP I UCZESTNICTWO

Organizator oraz właściciel lub zarządca obiektu, na którym odbywa się wydarzenie są upoważnieni do odmówienia wstępu w razie, gdy klienci dopuszczą się naruszenia jakichkolwiek postanowień i warunków wydarzenia lub warunków przez nich ustalonych. Organizator, właściciel lub zarządca obiektu, na którym odbywa się wydarzenie mogą okazjonalnie przeprowadzać kontrole bezpieczeństwa w celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientom.

W przypadku spóźnienia, Organizator oraz właściciel lub zarządca obiektu, na którym odbywa się wydarzenie podejmą starania w celu zapewnienia osobom spóźnionym wstępu w trakcie przerwy na wydarzenie, przy czym wstęp nie zawsze może zostać zagwarantowany.

Nieupoważnione używanie sprzętu fotograficznego lub nagrywającego jest zabronione. Pióra laserowe, telefony komórkowe, psy (poza będącymi przewodnikami osób niepełnosprawnych) i własne artykuły spożywcze i napoje klientów mogą być także zabronione (prosimy o sprawdzenie regulaminu obiektu oraz regulamin wydarzenia).

Przedłużająca się ekspozycja na hałas może uszkadzać słuch.

Przed dokonaniem zakupu Biletów Klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz szczegółowymi informacjami dotyczącymi danego wydarzenia. W trakcie niektórych wydarzeń mogą być używane efekty specjalne takie jak efekty dźwiękowe, audiowizualne, które mogą stanowić przeciwskazania zdrowotne dla niektórych osób.

ZWROTY BILETÓW

9.1. Brak prawa odstąpienia od umowy

Klientowi zawierającemu umowę z Shows Entertainment  na odległość, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

9.2. Zwroty

Jeżeli regulamin Organizatora danego wydarzenia przewiduje zwrot Biletów i w zakresie, w jakim zwrot taki przewiduje, do udziału Shows Entertainment w procedurze zwrotu będą miały zastosowanie poniższe zasady.

 

W przypadku zwrotu Biletu, Shows Entertainment będzie zobowiązany do zwrotu na rzecz Klienta ceny za Bilet w przypadku i w zakresie kwot otrzymanych na ten cel przez Shows Entertainment od Organizatora.

W przypadku uzyskania przez Shows Entertainment od Organizatora wiarygodnej informacji o odwołaniu wydarzenia lub zmianie jej daty, lub godziny, Shows Entertainment podejmie niezbędne działania w celu, jak najszybszego przekazania przedmiotowej informacji Klientom.

9.2.1. Zwrot w przypadku odwołania wydarzenia

Aby dokonać zwrotu Biletu w przypadku odwołania wydarzenia należy wysłać wiadomość pod adres e-mail: info@showsentertainment.pl podając informację o chęci zwrotu Biletu. Zwrot środków może nastąpić po otrzymaniu przez Shows Entertainment informacji żądaniu zwrotu biletu . W przypadku płatności przelewem środki zwracane są na numer rachunku bankowego, z którego została wykonana płatność za Bilet, chyba że Klient wskaże inny numer rachunku wysyłając email z konta pocztowego przypisanego do zamówienia.

W przypadku płatności kartą płatniczą informację o płatności kartą należy podać w zgłoszeniu. Środki zostaną zwrócone na rachunek karty, którą dokonano płatności za Bilet. Od momentu, gdy otrzymają Państwo wiadomość mailową, że środki zostały przekazane do zwrotu serwis Shows Entertainment  ma 14 dni roboczych na dokonanie tej płatności.

 

9.2.2. Zwrot w przypadku zmiany daty lub miejsca wydarzenia

W przypadku zmiany daty wydarzenia, Organizator za pośrednictwem Shows Entertainment  zaproponuje Klientom miejsca na wybrane wydarzenie w innym terminie (w miarę dostępności) o wartości odpowiadającej wartości pierwotnie zakupionych Biletów, chyba że regulamin Organizatora danego wydarzenia stanowi inaczej lub Klient uprawniony będzie do zwrotu Biletu. Aby dokonać zwrotu Biletu należy wysłać wiadomość pod adres e-mail: info@showsentertainment.pl podając informację o chęci zwrotu Biletu. Zwrot środków może nastąpić po otrzymaniu przez Shows Entertainment informacji o chęci zwrotu biletu. W przypadku płatności przelewem środki zwracane są na numer rachunku bankowego, z którego została wykonana płatność za Bilet, chyba że Klient wskaże inny numer rachunku wysyłając Shows Entertainment  email z konta pocztowego przypisanego do zamówienia. W przypadku płatności kartą płatniczą informację o płatności kartą należy podać w zgłoszeniu. Środki będą zwrócone na rachunek karty, którą dokonano płatności za Bilet. Od momentu, gdy otrzymają Państwo wiadomość mailową, że środki zostały przekazane do zwrotu serwis Shows Entertainment  ma 14 dni roboczych na dokonanie autoryzacji tej płatności.

9.2.3. Inne zwroty

Zwrot Biletów lub ich wymiana, w przypadkach innych niż te, o których mowa w pkt 9.2.1. i 9.2.2. powyżej, jest niemożliwy.

REKLAMACJE

Reklamacje związane z zakupem biletu w systemie dystrybucji biletów Shows Entertainment mogą być zgłaszane w formie elektronicznej za pośrednictwem adresu mailowego: info@showsentertainment.pl Ustosunkowanie się do reklamacji przez Shows Entertainment  następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie od 30 dni od dnia jej otrzymania.

W przypadku nieuznania przez Shows Entertainment  reklamacji złożonej przez Klienta, może on skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Może zwrócić się o pomoc do organizacji konsumenckich oraz miejskich lub powiatowych rzeczników praw konsumentów. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Zamówione przez Klienta samodzielnie usługi, w tym turystyczne, hotelarskie i usługi w zakresie zakwaterowania w związku z wydarzeniem są organizowane na własne ryzyko Klienta. Shows Entertainment  nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Klienta za brak możliwości skorzystania z tych usług..

Dla celów niniejszego Regulaminu, “Siła Wyższa” oznacza jakiekolwiek zdarzenie poza kontrolą Shows Entertainment  , w tym m.in. zdarzenie losowe, wojnę, powstanie, rozruchy, zamieszki, akty terroryzmu, pożar, wybuch, powódź, kradzież istotnego sprzętu, umyślną szkodę, atak cybernetyczny, strajk, lock-out, warunki atmosferyczne, zabezpieczenie na rzecz osoby trzeciej, wymogi wynikające z obronności kraju, akty i regulacje organów administracji państwowej lub samorządowej. Shows Entertainment nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Klienta za niewykonanie jakichkolwiek obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu w zakresie, w jakim będzie to spowodowane wystąpieniem Siły Wyższej.

PRAWO WŁAŚCIWE

 

Transakcje kupna Biletów oraz wszelkie czynności określone niniejszym regulaminem podlegają przepisom prawa Rzeczpospolitej Polskiej. W odniesieniu do Klienta będącego konsumentem, w rozumieniu rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (WE) Nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I), i mającego miejsce zwykłego pobytu w krajach Unii Europejskiej, wybór prawa Rzeczpospolitej Polskiej nie pozbawia Klienta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów tego państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

„Shows Entertainment”  zbierając i przetwarzając dane osobowe stosuje się do wszystkich poniższych zasad przetwarzania danych oraz spełnia co najmniej jeden z warunków przetwarzania danych osobowych.

1.1 Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych:

„zgodność z prawem,”

„minimalizacja danych”,

„prawidłowość”,

„ograniczenie przechowywania”,

„poufność”.

1.2 Warunki zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych:

osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej,

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Podczas przeglądania naszego serwisu, stosownie do konfiguracji przeglądarki, na komputerze użytkownika (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany jeden lub wiele plików cookie.

Pliki cookie mogą być zamieszczane przez „Shows Entertainment”. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat plików cookie.

 

Dane wymagane podczas rejestracji

Abyś mógł skorzystać z naszej strony internetowej oraz sklepu będziesz musiał się zarejestrować. Podczas rejestracji zapytamy Cię o login i hasło jakiego będziesz używał na naszej witrynie. Zostaniesz poproszony również o wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez „Shows Entertainment”

Dane wymagane do zawarcia umowy podczas dokonywania zakupu

W przypadku Biletów imiennych Użytkownik wyraża zgodę na zamieszczenie na zakupionym przez siebie Bilecie jego danych osobowych takich jak imię i nazwisko, numer PESEL i inne konieczne dane, jeżeli będzie wymagało tego bezpieczeństwo Wydarzenia i będzie wynikało z wymagań Organizatora.

Dane zbierane automatycznie

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Więcej informacji w części poświęconej tzw. plikom cookies.

Administratorem Twoich danych osobowych jest „Shows Entertainment”

Z Inspektorem Ochrony Danych możesz kontaktować się pod adresem info@showsentertainment.pl

 

Twoje dane osobowe pozyskane w związku z korzystaniem z serwisów „Shows Entertainment”. Będą przetwarzane w następujących celach:

obsługi utworzonego konta

dochodzenia ewentualnych roszczeń (w tym windykacja) i odszkodowań

prowadzenia działań marketingowych, w tym pozyskanie i utrzymanie klienta

sprzedaży produktów o usług

związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą

udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski oraz udzielanie odpowiedzi w toczących się postępowaniach

prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa

archiwizacji

spełniania obowiązku prawnego ciążącego na „Shows Entertainment”.

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych będzie:

udzielona zgoda

niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy

Konieczność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski

Twoje dane osobowe będą przekazane do państwa trzeciego (np. USA), w związku z tworzeniem profili przy wykorzystaniu Google Analitics,

Twoje dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

Działaniom  w związku ze zleconymi przez „Shows Entertainment” działaniami realizowanymi w imieniu „Shows Entertainment”

kancelariom prawnym, którym „Shows Entertainment” zlecił np. prowadzenie postępowania

podmiotom współpracującym z „Shows Entertainment”: Facebook, Google, Youtube, Google Analitycs, Microsoft, które mogą zamieszczać własne pliki cookies (informacje o zewnętrznych plikach cookies mogą Państwo znaleźć na stronach internetowych podmiotów współpracujących).

podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Przez jaki okres dane będą przetwarzane

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który Twoje dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

przepisy prawa, które mogą obligować „Shows Entertainment” do przetwarzania danych przez określny czas,

obsługi  konta

okres, który jest niezbędny do obrony interesów „Shows Entertainment” (administratora danych),

okres na jaki została udzielona zgoda

Posiadasz prawo do:

żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa

sprostowania danych,

żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, zmian, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

przeniesienia Państwa danych osobowych

usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania

wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych

Masz prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Przetwarzając Twoje dane, które są zbierane za pomocą „Shows Entertainment”  w większości przypadków nie jest w stanie zidentyfikować Twojej osoby. Zatem jeśli chciałbyś skorzystać z przysługujących Tobie praw, będziesz poproszony o dostarczenie dodatkowych informacji w celu zidentyfikowania Ciebie.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Twoich danych osobowych przez „Shows Entertainment”, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych jest dobrowolne lub może być warunkiem koniecznym do zawarcia umowy (np. utworzenie konta w serwisie), bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

„Shows Entertainment”  korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Następujące decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowany:

profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane, w szczególności takie jak: dane dotyczące świadczonych usług, informacje pozyskane na pomocą tzw. plików cookies, w tym dane transmisyjne, dane o lokalizacji.

W jaki sposób uzyskać informację o przetwarzaniu danych?

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych kieruj na adres Administratora z dopiskiem "Dane osobowe" lub na skrzynkę: info@showsentertainment.pl

Wykorzystywanie „cookies”

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki „cookies”, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony. Pliki „cookies” nie zawierają niewielkie ilości tekstu możliwe do zidentyfikowania tylko przez stronę , która je wysyła. Dzięki informacjom możemy uzyskać informacje o tym, jak często odwiedzasz nasz serwis i które jego elementy Cię najbardziej interesują. Uzyskane dane wykorzystujemy dla lepszego dostosowania naszej strony do Twoich potrzeb,. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem (malware).

Nazwa strony WWW: nazwa domeny lub subdomeny, która ustawiła cookie,

Nazwa Cookie: cookie ma nazwę, która jest unikalna na stronie, która je ustawiła.

Termin ważności: Ważność niektórych plików cookie wygasa po zamknięciu przeglądarki (tzw. cookie sesji), inne cookie zostaną automatycznie usunięte dopiero po osiągnięciu daty ważności, która została ustawiona (tzw. trwałe cookie).

Wartość: to informacje w pliku cookie, którą strona WWW używa do "zapamiętania" poprzedniej wizyty.

W plikach cookie przechowujemy podstawowe informacje o użytkownikach (np. identyfikator) oraz informacje potrzebne dla optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach. Informacje  służą do:

Rozpoznawania użytkowników logujących się na chronionych stronach internetowych, co umożliwia im odwiedzanie wielu stron bez konieczności wpisywania nazwy użytkownika i hasła do każdej ze stron;

Rejestrowania stron odwiedzanych przez użytkowników, co pozwala zebrać dane pomocne dla usprawnień wprowadzanych w treści i w sposobie nawigacji strony.

Użytkownicy serwisu mogą w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji naszemu serwisowi poprzez wykasowanie plików cookie zapisanych na ich urządzeniach końcowych przez nasz serwis. Aby tego dokonać należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.

Masz prawo do odmowy zapisywania i odczytywania plików „cookies” na Twojego urządzenia (komputera, laptopa, telefonu). Aby to zrobić musisz zaznaczyć odpowiednie ustawienia w opcjach przeglądarki internetowej, lub nie wyrazić zgody w przypadku gdy aplikacja zawarta na serwisie internetowym będzie się Ciebie o to pytać.

Skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych przez użytkownika stron internetowych lub dla wszystkich stron, mogą spowodować utratę pewnych funkcjonalności, które wymagają instalacji plików cookie. Zgodnie z wymogami Prawa Telekomunikacyjnego i RODO za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookie uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookie na komputerze (patrz linki powyżej). Informacje na temat zarządzania plikami cookie można znaleźć na stronie (http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/) lub (http://wszystkoociasteczkach.pl/).

 

Zabezpieczamy  Twoje dane osobowe!

Komunikacja między Twoim komputerem a naszym serwerem, gdy zbieramy Twoje dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer).

Zmiany polityki prywatności

Zastrzegamy prawo do zmiany polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na naszej stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany nowa Polityka Prywatności ukaże się na naszej stronie internetowej z nową datą.

Włocławek, dn. 14.02.2019r.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl